1. Általános rendelkezések

 
Az Ujjé Webáruház a Promix Zrt. által üzemeltetett (továbbiakban Promix) interneten elérhető olyan webáruháza, ahol a vevő és kereskedő között jön létre jogviszony.

Kereskedő az a személy, aki Promix-szal olyan szerződéses jogviszonyban áll, amelynek alapján kereskedő az ujje.hu oldalon teszi közzé ajánlatait az ujje.hu oldalon regisztrált vevők vagy regisztráció nélküli vevők részére.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel vásárlási szerződés jön létre a rendelést leadó személy  (továbbiakban vevő) és Promix-szal szerződéses jogviszonyban álló kereskedő  között. A Vásárlási szerződést Promix írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat és a megrendeléstől számított 1 évig tárol. Vevő a megrendelés véglegesítésével jelen általános szerződéseket elfogadja.

 
1.1. Az üzemeltető adatai:

Cégnév: Promix Zrt.
Cím: 1211 Budapest, Corvin út 18-24.
Telefon: +36-1/425-2825
E-mail: info@ujje.hu
Weboldal: www.ujje.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-045136
Adószám: 13341046-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20224479-00003285
Adatvédelmi azonosító: NAIH-63952/2013.

 

1.2. Kereskedők adatai: (név, székhely, telefonszám, telefax szám, email cím, valamint annak a vállalkozásnak a neve, postai címe, akinek nevében eljár, kereskedő üzleti tevékenységének postai címe, ha eltér a székhelytől; az a cím, ahova vevő panaszait címezheti, ha eltér a fenti címektől)

1.3. A Webáruház használata lehetséges regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, látogatóként. 
Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik és az adatokat Promix csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően használja fel.

 
1.4. Felek megállapodnak, hogy vevő regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül, a vevő által megadott email címre történő küldemény kézbesítettnek minősül.

 
1.5. Promix jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékcsoportokat, vételárakat, határidőket stb. a hatályos jogszabályokkal összhangban szabadon megváltoztathatja. A vételár, határidő stb. változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos.

 

1.6.. Üzemeltető az alábbiakat tünteti fel az egyes termékek részletes leírásakor, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor:

-          a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságait az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben

-          a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módját, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költséget (így különösen a fuvardíjat vagy a postaköltséget), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetését, hogy további költségek merülhetnek fel;

-          az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, vagy ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vevőt tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámítási módjáról,

-          a teljesítés feltételeit, így különösen a fizetést, fuvarozást és a teljesítési határidőt,

-          Vevő kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról


1.7. Üzemeltetőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

1.8. Tekintettel arra, hogy Üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, a nyilatkozat megtételének minősülő gombot olyan felirattal látja el, amely egyértelműen jelzi, hogy a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után (pl. „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”).

Üzemeltető legkésőbb a vevő szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltünteti az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.


 2. A vásárlás 

 
2.1. A www.ujje.hu oldalon történő termékkiválasztással és megrendeléssel adásvételi szerződés jön létre a vevő és kereskedő között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A szerződés határozatlan időtartamú, amely szerződés a felek közös megegyezésével, vagy a felek bármelyikének elállása vagy felmondása folytán megszüntethető a hatályos polgári törvénykönyv rendelkezései szerint. 


2.2. A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A Webáruházban tett 
megrendelést Promix csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vevő a regisztrációs és 
vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. 

A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk 
esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vevőt  terheli.

Megrendelést csak a webáruházon keresztül lehet leadni. Amennyiben technikai okok miatt vevő rendelését nem tudja leadni a webáruházon keresztül, úgy kivételesen megteheti ezt emailben is (info@ujje.hu), a szükséges adatok (megrendelő neve, termék pontos neve, termékkód, darabszám, szállítási cím, számlázási cím, elérhetőségek) hiánytalan megadásával. Az email elküldésével vevő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

2.3. Webáruház 2 munkanapon belül köteles visszaigazolni a vásárló megrendelését, ennek 
hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződő felek adatait, termék valamennyi lényeges tulajdonságát, jellemzőjét, a fizetés és szállítás módját, feltételeit és a felek között létrejött szerződés tartalmát, valamint annak visszaigazolását, ha a Vevő nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a beleegyezésével megkezdett teljesítést követően elveszti az elállási és felmondási jogát.

2.4. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vevő elfogadja. 

2.5. Promix automatikus visszaigazolást küld vevőnek a megrendelés beérkezéséről.

2.6. A weboldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére "raktáron" lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

 
2.7. Vevő a kereskedő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett áron megvenni és átvenni.

Amennyiben a terméket vevő nem veszi át és ezt Kereskedő Promix felé jelzi, úgy Promix jogosult a vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni.

2.8. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vevő előzetes banki utalással és bankkártyás fizetéssel, a futárnak vagy a Pick Pack Ponton készpénzes fizetéssel (utánvét), illetve Promix telephelyén személyes átvételkor készpénzes fizetéssel teljesítheti.

2.9. A megrendelés után kapott automatikus e-mail tájékoztató jellegű, célja, hogy a vásárló azonnali információt kapjon a megrendelésének sikerességéről. Bizonyos termékek iránti fokozott irányú érdeklődés miatt előfordulhat, hogy az adott termék készlethiányossá válik. A raktárkészlet frissítése nem egyidejűleg történik az áru fogyásával, ezért az esetleges frissítési késlekedésből fakadó téves információkért, továbbá a státusz hibákért, kivont-, illetve elfogyott termékek nem teljesítéséért Promix felelősséget nem vállal. Továbbá képhibák, képeltérések miatt, termék nevének, árának, tulajdonságainak elírásáért, programhibákból eredő károkért Promix nem vállal felelősséget.

2.10. A termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is (ÁFA). Ez az ár kiszállítási díjat nem tartalmaz, amelyet a Webáruház külön tüntet fel.


3. Szavatosság

 

3.1. A Webáruházban vásárolt termékek fogyasztói jogait vevő a kereskedőnél érvényesítheti közvetlenül.

1. Kellékszavatosság

Vevő a kereskedő hibás teljesítése esetén a kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vevő már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Vevő kizárólag a kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a kereskedő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén meghatározott termékek esetén a kereskedő jótállásra köteles.

A Kereskedő jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Vevő jogosult panaszával az egyes Kereskedők székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetőségeit az alábbi weboldal tartalmazza:

http://www.magyarefk.hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html#hol-erhetoek-el

 

 

4. Elállás 

 
4.1. A Webáruház vásárlóit megilleti a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül lehet gyakorolni közvetlenül a kereskedőnél.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján a terméknél feltüntetett kereskedő címére.

Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Ha Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kereskedő visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő a kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a Kereskedő, amíg a terméket a Webáruház vissza nem kapta, vagy Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles a terméket a Webáruház részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét, azaz a fuvarozási költséget Vevő viseli.

Amennyiben Vevő él az elállási jogával, Webáruház haladéktalanul visszaigazolja a Vevő nyilatkozatának megérkezését.

A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Vevőt az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a kereskedő a teljesítést a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac kereskedő vagy Webáruház által nem befolyásolható, 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a kereskedő és Webáruház  által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, amely esetben a vevő által kifejezetten kért szolgáltatásokon és karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkaltrészen felül kínált szolgáltatásokra vegy termékekre kiterjed;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vevő a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a kereskedő vagy Webáruház a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

Vevő elállási jogának gyakorlása az alapszerződéshez kapcsolódó járulékos szerződést is felbontja. A Webáruház és kereskedő köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a vevő elállásáról haladéktalanul értesíteni.

Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható.


 5. Szerzői jog

 
5.1. A Webáruház oldalán található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai - eltérő rendelkezés hiányában - térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal 
tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

 
 6. A felelősség korlátozása

 6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. Promix semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 

7.  Hírlevél 

7.1. A felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során a Promix hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra.

7.2. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

 8. Panasz ügyintézés

 

8.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével.

8.2. A vevő panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.

8.3. A Webáruház a szóbeli panaszt  kivizsgálja és szükség szerint orvosolja.

Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 8.4 pont szerint jár el.

8.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati 
lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

A Webáruház működésével kapcsolatban felmerült panasz esetén Vevő jogosult békéltető testülethez fordulni. Üzemeltető székhelye szerint az alábbi békéltető testület illetékes:

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

 9. Felhasználási feltételek elfogadása

 
9.1. A Webáruház használatával vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

 2013 - 2016 ProMix Zrt. Minden jog fenntartva!


Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz